Szerződési feltételek

Utoljára módosítva: 2020 10. 12

I. Bevezető rendelkezések

Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a Petissimo.hu/magazin weboldalnak (a továbbiakban Weboldal), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy részletesen szabályozza a Petissimo Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 142-146.; nyilvántartja a Szekszárdi Törvényszék mint Cégbíróság; cégjegyzékszám: 17-09-011567; adószám: 13826677-2-17; a továbbiakban: „Petissimo”) által nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a Szolgáltató és a szolgáltatást használó felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) között létrejövő jogviszony feltételeit, ezen belül a felek jogait és kötelezettségeit.

1.2 A Felhasználók a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

1.3 A Felhasználó a Szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe és használja. Kizárólag a Felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.

1.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

1.5 A Blogra vonatkozó felületeken kívül a Felhasználó nem módosíthatja a Petissimo.hu/magazin rendszer megjelenését, működését. Az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

1.6 Jogsértő tartalom bejelentése az info@petissimo.hu e mail-címen keresztül történhet.

II. Üzemeltetői adatok

 • Cégnév: Petissimo Kft. (a továbbiakban Petissimo)
 • Székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 142-146.
 • Raktár címe: 1097 Budapest, Táblás utca 36.
 • Csomagátvételi pont: (Primavet gyógyszer- nagykereskedelmi Kft., 1097 Budapest, Táblás utca 36.)
 • Adószám: 13826677-2-17
 • Cégjegyzék szám: 17-09-011567
 • Kibocsájtó cégbíróság: Szekszárdi Törvényszék mint Cégbíróság
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: info@petissimo.hu
 • Telefonos elérhetőség: 06 1 999-4630

III. Regisztráció

A Weboldal tartalmának jelentős része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül és a Weboldal böngészésnek sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha Ön regisztrálni kíván a Weboldalra, akkor a következő adatokat kell megadnia a Petissimo részére:

 • Vezetéknév,
 • Keresztnév,
 • Email cím,
 • Jelszó.

A regisztrációt követően egy automatikus emailt küld Önnek rendszerünk, melyben egy aktivációs linkre/gombra kattintva erősítheti meg regisztrációját. A regisztráció sikeréről a Petissimo e-mailben tájékoztatja Önt. Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@petissimo.hu e-mail címre küldött üzenettel vagy inaktiválni a saját profil oldalán. Az üzenet megérkezését követően a Petissimo köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről/inaktiválásról. Az Ön felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már korábban rögzített bejegyzéseit, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Petissimot. Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

IV. Kedvenc regisztrációja

A Weboldal tartalmának jelentős része elérhető bárki számára, akinek Kedvence nincs regisztrálva és a Weboldal böngészésnek sem feltétele. Azonban, ha Ön regisztrálni kívánja Kedvencét a Weboldalra, akkor a következő adatokat kell megadnia a Petissimo részére:

 • Fénykép
 • Név
 • Faj
 • Születési időpont
 • Törzskönyvezett
 • Neme

A kötelező mezőkön felül további adatokat is regisztrálhat Kedvencéhez különböző kategóriákban:

 • Megjelenés:
  • Fajta
  • Szín
  • Méret
  • Szőrtípus
  • Szőr minta
 • Jellemzők

Illetve lehetőséget biztosítunk, hogy Kedvencéről egy bemutatkozó szöveget írjon.

Ön jogosult a Kedvencének regisztrációját bármikor törölni az erre létrehozott "profil" oldalon. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Amennyiben több Kedvencet szeretne regisztrálni a Petissimo.hu/magazin Weboldra, ezt ugyan ezen a "profil" oldalon megteheti.

V. Termékek vételára

A Weboldalon megjelenített termékek vételára tájékoztató jellegűek, az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás vagy egyéb felmerülő költségeket. A kiszállítás költségeiről a www.petissimo.hu Webáruház oldalán tájékozódhat. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

VI. Panaszkezelés

A felhasználó a Weboldalon feltüntetett információkkal kapcsolatos észrevételeit, az általa feltételezett mulasztásokat szóban vagy írásban teheti meg. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Weboldal ügyfélszolgálati címével:

E-mail: info@petissimo.hu
Telefon: 06 1 999-4630
Levelezés: 1097 Budapest, Táblás utca 36.

hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Petissimo azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Petissimo a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt Önnek átadja,
b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt Önnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot mi Önnel kötelesek vagyunk közölni. A Petissmo az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz Önhöz eljusson. Ha a panaszt a Petissimo elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Petissimo köteles öt évig megőrizni.

6.1 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Petissimo és Ön között esetlegesen fennálló jogvita Petissimoval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

  Tolna Megyei Békéltető Testületet
  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  Ügyfélfogadási idő: keddtől-csütörtökig: 9:00 - 14:00
  Telefon: (+36-74) 411-661
  Fax: (+36-74) 411-456  
  E-mail: kamara@tmkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Tájékoztatjuk a fogyasztókat, hogy a Petissimo kft.-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési eljárás terheli.

6.2 Online vitarendezési platform

„A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot.

Ön az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti online vásárlással kapcsolatos panaszának rendezését. Az online vitarendezési platform (ODR) az alábbi oldalon érhető el -> ITT TALÁLHATÓ

Az online vitarendezési platform célja, hogy elősegítse az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) letelepedett kereskedők közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését.”

VII. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Ön a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Petissimo nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Petissimo kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Petissimo ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Petissimo nem vállal felelősséget.

A Petissimo nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Amennyiben Ön a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Petissimonak. Ha a Petissimo jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

VIII. Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Petissimo a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Petissimo előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Petissimo előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Petissimo előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Petissimo a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

8.1. Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Petissimo.hu/magazin - és partnerei - birtokolják az oldalainkon látható információkat. A Petissimo.hu/magazin oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Olvasóink az interneten szabadon olvashatnak bármilyen oldalainkon megjelent információt, későbbi megtekintés és értelmezés céljából bármit letölthetnek vagy lementhetnek számítógépeikre, barátjuknak, rokonuknak, ismerősüknek szabadon megmutathatnak bármilyen információt, bármit kinyomtathatnak és felhasználhatnak. Tilos azonban eltávolítani a böngészett és a letöltött oldalakon szereplő jogi és tulajdonjogi, illetve az esetleges szabadalomra vonatkozó információkat, tilos továbbá a tőlünk (nem csak internetes oldalainkról) származó információk árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

8.2. Védjegyek, védett nevek

Oldalainkon a látogatók gyakran találkoznak cégek, termékek védett neveivel. Ezek a bejegyzett nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik, illetve azokat minden esetben - külön említés nélkül is - a bejegyző cég védjegyének tekintjük. Saját védjegyeink használatához minden esetben ki kell kérni írásos beleegyezésünket. Saját bejegyzett neveinket és doménjeinket senki sem használhatja üzleti céllal, illetve mások megtévesztésére vagy a Petissimo.hu/magazin lejáratására.

8.3 Hivatkozások a Petissimo.hu/magazin-ra

Rendszerint örülünk annak, ha bárki saját weboldalain a Petissimo.hu/magazin-ra mutató internetes hivatkozást helyez el, de abban az esetben, ha valaki a Petissimo.hu/magazin-t, oldalait, vagy bármelyik oldalának bármely részét saját webhelyén keretes alkalmazásként - mintegy saját oldalainak részeként - akarja futtatni, akkor ki kell kérnie az engedélyünket. Elhatároljuk magunkat azoktól az esetektől, amikor a ránk mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmat hordozó, illetve bárkit sértő internetes oldalakon helyezik el. Minden olyan ránk mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellépünk, amely árt a Petissimo.hu/magazin hírnevének és érdekeinek.

8.4. Számítógépes programok és alkalmazások

Oldalainkon egyes esetekben szoftvertermékeket vagy azok leírását is felkínáljuk letöltésre. Ezek minden esetben a Petissimo.hu/magazin vagy az adott termék licencjogát birtokló cég illetve szervezet szellemi termékei. A letöltés lehetőségének biztosítása sohasem jelenti a tulajdonjogok átruházását. A programokat és dokumentációkat letöltő személy minden esetben csak a licencjogok adta keretek között használhatja az adott alkalmazást. Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy az egyes termékekkel kapcsolatos jogi feltételeket mindig mellékeljük, és elfogadhatatlannak tarjuk azt az érvelést, hogy valaki azért nincs tisztában ezekkel, mert nem olvasta el őket. A licencfeltételektől függetlenül minden esetben tilos az így letöltött termékek és dokumentumok visszafejtése és esetleges megváltoztatása vagy bármilyen célú felhasználása.

IX. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

9.1. A Petissimo az oldalon feltüntetett árak változását és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a Weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek fogadásra.

9.2. A Petissimo jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Weboldalon felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

X. Egyéb rendelkezések

A Petissimo fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Weboldalt más domainnév alá helyezze át.